88999920

Менежмент

M4. ISO 19011 Удирдлагын тогтолцооны аудитор  

ISO 19011 Удирдлагын тогтолцооны аудитор

Энэхүү дотоод аудиторын сургалт нь тухайн байгууллагын бий болгосон удирдлагын тогтолцооны стандарт/9001,45001,14001,22000 гэх мэт/-ын нийцэх нийцлийг хангах, тогтолцооны үр нөлөөтэй байдлыг үнэлэх дотоод аудиторуудыг мэргэшүүлэхэд чиглэгдэж байгаа юм.  Өөрөөр хэлбэл удирдлагын тогтолцооны стандартын нийцлийг хангахын тулд нэг бус хэд хэдэн дотоод аудиторуудыг томилж ажиллуулах болдог.

Эдгээр томилогдсон ажилтнуудад дотоод аудитыг хэрхэн үр дүнтэй хэрэгжүүлэх мэдлэг чадварыг олгох зорилгоор энэхүү сургалтыг зохион байгуулж байна.

 

 1. Аудитын суурь

  • ISO 19011:2018 стандартын тухай
  • Удирдлагын тогтолцооны аудит
  • Аудитын зарчим
  • Удирдлагын тогтолцоо
     
 2. Аудитын хөтөлбөр

  • Дээд шатны удирдлагын үүрэг
  • Аудитын гол анхаарах зүйлүүд
  • Аудитын хөтөлбөрт тусгагдах зүйлс
  • Аудитын үйл ажиллагааны үе шатууд
  • Аудитын хөтөлбөр боловсруулахад анхаарах зүйл
  • Аудитын зорилго ба чиглэх бай
  • Аудитын үйл ажиллагаа явуулахад тулгарах эрсдэлүүд, ашиглах боломжууд
  • Аудиторын үүрэг
  • Аудитын шалгуур ба арга хэрэгсэл
  • Аудитын арга
  • Аудитын багийн гишүүдийн сонголт
  • Аудитын баримт бичгүүд
  • Аудитын хөтөлбөрт мониторинг хийх

 3. Аудитын үйл ажиллагаа

  • Аудитын журамд тусгах асуудлууд
  • Аудитын эхлэл
  • Аудитын бэлтгэл
  • Аудитын гүйцэтгэл
  • Аудитын тайлагнал
  • Аудитын дуусгах шат
  • Аудитын мөрөөр авах арга хэмжээ
  • Аудитыг хэрэгжүүлэх зөвлөмж

 4. Аудиторын ур чадвар

  • Аудиторт тавих шаардлага ба шалгуур
  • Аудиторыг үнэлэх үйл ажиллагаа
  • Аудитор хүнд байх ёстой зан чанарууд
  • Аудитын багийн ахлагчийн үүрэг мэдлэг ур чадвар
 

 • Байгууллагын менежментийн тогтолцоонд ISO 9001 стандартад заасан шалгуурын дагуу аудитыг чадварлаг гүйцэтгэх чадварыг эзэмшинэ.

 • Аудитын үйл ажиллгааг хэрхэн явуулах арга зүйд суралцана.
 

 1. Дунд ба дээд шатны удирдлагууд
 2. Чанарын менежер
 3. Салбар салбарын гол мэргэжилтнүүд, инженерүүд
 4. Дараах хэрэгцээ гарч байгаа хэн бүхэнд энэ сургалт маань тохиромжтой. Үүнд:
  • ЧУТ –ны баталгаажуулалтын аудит хийх
  • ЧУТ –ны нийцэл, үр дүнтэй байдалд аудит хийх
  • Чанарын удирдлагаар илүү өргөн хүрээнд мэргэших
 

 • 2 өдөр дараалан 09:00-216:00 цагуудад хичээллэнэ.
 • Эсвэл сургалтанд хамрагдах хүмүүстэйгээ хэлэлцэж тогтооно.
 

Бүртгүүлэх булан

  Захиалах
 • Хугацаа: 16 цаг
 • Гэрчилгээтэй
 • Төлбөр: 360,000loader