88999920

Чанар бүтээмж

Q1. Чанарын хэмжилт  

Чанарын хэмжилт

Чанар ба ашиг хоорондоо хамааралтай гэдгийг байгууллага бүр мэддэг ч чанарын бодлого, чанарын удирдлага, түүний зарчмуудын талаар төдийлөн  сайн анхаардаггүй. Түүнчлэн байнгын өөрчлөгдөж байгаа бизнесийн ертөнцөд өөрчлөлтийг даван туулахад мэдлэг боловсрол гол үүргийг гүйцэтгэж байна. Одоо үед Чанарын удирдлага түүний зарчмуудыг мэдэх нь бодит шаардлага болоод байгаа төдийгүй энэ чиглэлээр мэргэшсэн боловсон хүчнийг сургах, шинэ санааг сурталчлах хэрэгцээ улам бүр нэмэгдэж байна.

Энэхүү сургалтын гол зорилго нь:

 • Чанарын удирдлагын үндсэн ойлголтуудыг олгох
 • Чанарын менежментийн хэд хэдэн ялгаатай зарчмуудыг хооронд нь харьцуулах замаар тайлбарлах
 • Чанарын хэмжилт, чанарын стратеги, чанарын систем гэсэн чухал ойлголтуудыг суралцагсдад ойлгуулах явдал юм.

 

 

 1. Чанарын шалгуур
 2. Чанарын нэгдсэн удирдлага
 3. Үндэсний чанарын шагнал
 4. Malcolm Baldrige National Quality Award - US
 5. EFQM Excellence Award - Европын холбоо
 6. Deming Prize
 7. McKinsey системийн үнэлгээ
 8. Чанарын хэмжилт
  • Хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийг хэмжих
  • Ажилтны сэтгэл ханамжийг хэмжих
  • Сургалтын чанарыг хэмжих
  • Байгууллагын соёлыг хэмжих
  • Манлайллыг хэмжих
  • Байгууллагын гүйцэтгэлийг хэмжих
  • Эрсдэлийн хэмжилт
 9.  

 • Байгууллагын менежментийн тогтолцооныхоо чанарыг сайжруулах олон ургалч үзэл санаатай болох
 

 • Худалдаа, үйлчилгээний менежерүүд
 • Инженер, эмч гэх мэт салбар салбарын гол мэргэжилтнүүд
 • Маркетингийн менежер ажилтнууд
 • Бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн мэргэжилтнүүд
 • Судалгаа хөгжлийн ажилтнууд
 • Байгууллагын чанарын менежерүүд
 

 • Хичээллэх хугацаа академик 4 цаг
 • Сургалтын давтамж ойр суралцагчийн тоо цөөн тул нэг суралцагчид багийн өгөх зөвлөгөө, хэлэлцүүлэг хүртээмж сайтай байх тул сургалтын үр дүн чанарт сайн нөлөөтэй.
 

Бүртгүүлэх булан

  Захиалахloader